finalisti-10-min play
  • SHARE
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

Smart City Technologies

Da li možete da nam opišete vaše rešenje?

Smart City Technologies razvija sveobuhvatno smart city 2.0 rešenje – monitoring i menadžment sistem, koji prikuplja ključne podatke putem mobilnog hardware-a postavljenog na bilo koju vrstu vozila – CloudCity Box. Prva komponenta CloudCity Box-a putem kamere i AI sistema prepoznaje komunalne probleme, registruje ih i na automaizovan način, putem platforme, kreira radne naloge i šalje ih relevantnim komunalnim službama sa ciljem da ih učini efikasnijim. Druga komponenta CloudCity Box-a putem seta senzora prikuplja podatke o ključnim parametrima kvaliteta života: aero zagađenju, zvučnom zagađenju, temperaturi i svetlosnom zagađenju. Ovi podaci se prikazuju na platformi, odnosno korisničkom interfejsu u vidu heat mapa u realnom vremenu, a sistem ih analizira i sugeriše odluke koje vode optimizaciji komunalnih delatnosti, unapređenju sigurnosti i blagostanja građana i poboljšanju kvaliteta života u urbanoj sredini.

Kako vaše rešenje doprinosi smanjenju karbonskog otiska?

U kojoj god vertikalnoj industriji da se nalazi preduzeće, postoji nekoliko IoT aplikacija koje mogu da iskoriste da smanje svoj karbonski otisak. U maloprodajnoj industriji, do 50% ovih maloprodajnih kompanija širom sveta je već na neki način usvojilo IoT, a čak 80% ovih ranih korisnika prijavilo je značajno povećanje svoje energetske i operativne efikasnosti i povećanje profitabilnosti. Brojne druge kompanije takođe koriste IoT ne samo da bi poboljšale svoju operativnu efikasnost, već koriste moć IoT-a za borbu protiv klimatskih promena i smanjenje karbonskog otiska. CloudCity Box pomaže smanjenju karbonskog otiska na nekoliko načina. Pre svega, pružanjem mogućnosti za optimizaciju rada komunalnih službi, CloudCity Box može da pomogne u smanjenju potrošnje resursa, kao i brzoj reakciji na kritične probleme koji mogu da imaju negativan uticaj na životnu sredinu i slično. Jedan od četiri ključna parametra koje CloudCity box meri pomoću senzora je zagađenje vazduha, odnosno koncentracija CO2 u atmosferi. Prikupljene podatke sa teritorije celog grada je moguće analizirati na nivou određenog, odnosno željenog vremenskog perioda, kroz ‘’custom report’’ sistem koju user friendly platforma omogućava. Takođe, set senzora i interaktivne heat mape koje generiše, pružaju mogućnost za sagledavanje kritičnih parametara kvaliteta života u realnom vremenu što je od izuzetne važnosti, a na taj način daju relevantne podatke neophodne za kratkoročne i dugoročne fokusirane aktivnosti usmerene ka razvoju strategija za smanjenje karbonskog otiska.

Ukoliko pobedite na koji način ćete iskoristiti 2.000.000 dinara?

Nagrada će prvenstveno biti iskorišćena za završetak razvoja prototipa, testiranje, dalji razvoj prema MVP (MInimum Viable Product) i pripremu za pilot projekte. Tim je već formiran i aktivnosti na razvoju prototipa su u toku, a nagrada na Generator Zero bi predstavljala značajnu podršku na tom putu, imajući u vidu da bi omogućila lakše podnošenje troškova razvoja, odnosno angažovanih ljudi, nabavke komponenata i slično. Nagrada nije jedina motivacija za našu prijavu na konkurs, već i prilika da među organizacijama koje sprovode ili su partneri projekta pronađemo savetnike pre svega za pitanja B2B i B2G biznis modela, među osobama iz tih organizacija koje imaju relevantno iskustvo. U periodu od 3 meseca nakon završetka Generator Zero, očekujemo da imamo završen funkcionalni prototip spreman za pilot projekat, kao i detaljno razrađen biznis model i strategiju formiranja cena.

Partneri projekta Generator ZERØ su: