finalisti-4-min play
  • SHARE
  • facebook
  • twitter
  • linkedin

Udruženje za podršku osobama ometenim u razvoju Naša kuća

Da li možete da nam opišete vaše rešenje?

Naša kuća već dve godine realizuje projekat ručne proizvodnje papira u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA) i organizacijom Ikoma iz istoimenog grada. Tokom realizacije projekta mobilisali smo čitavu zajednicu na prikupljanju praznih paklica cigareta čime smo obezbedili dovoljno sirovine za prvu fazu proizvodnje. Uspostavili smo saradnju sa Japan Tobaco International (JTI) za dodatne izvore sirovina iz fabrike u Senti, ali i za finansijsku podršku. U toku 2021. godine, standardizovali smo proizvodnju papira i pojavili smo se na tržištu. Naš ručno pravljeni papir je jedinstven na tržištu art papira. U okviru projekta sa kojim smo konkurisali kod Fonda za inovacije, uspostavili smo saradnju sa stručnjacima sa Tehnološko –Metalurškog fakulteta u cilju razvoja aditiva i opreme za ručnu i poluautomatsku izradu papirnih proizvoda, kako bi proširili obim i asortiman proizvodnje. Glavni ciljevi projekta su: uvođenje nove opreme i postupaka proizvodnje; papir i karton ručne izrade namenjeni su likovnim umetnicima, za dekorativne svrhe, izradu ambalažnih jedinica i predmeta opšte upotrebe. Razvoj mašine za ručnu-poluautomatsku izradu form-kartona od celulozne kaše; form-kartoni različitih oblika će imati primenu za pakovanje najrazličitijih roba. Razvoj aditiva za poboljšavanje tehnoloških i upotrebnih svojstava (hidrofobnosti); aditivi će biti neškodljivi za životnu sredinu i neće ometati reciklažu; hidrofobni karton biće pogodan za izradu ambalaže namenjene vlažnim proizvodima. Tehničko – tehnološkim inovacijama stvaraju se uslovi za radno angažovanje većeg broja lica sa smetnjama u razvoju radi postizanja većeg stepena samostalnosti i ekonomske nezavisnosti, što je osnovna misija udruženja Naša kuća. Takođe, ručna proizvodnja papira i reciklaža paklica cigareta doprinosi smanjenju emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte.

Kako vaše rešenje doprinosi smanjenju karbonskog otiska?

Stepen uticaja na životnu sredinu i doprinos u smanjenju karbonskog otiska kao i doprinos cirkularnoj ekonomiji zavisiće od proširenja ove ideje u drugim gradovima Srbije. Ukoliko bi se otpadni papir deponovao kao komunalni otpad, po raznim modelima (IWM, LCA) tona otpada opterećuje životnu sredinu sa oko 0,2 t CO2. U slučaju sagorevanja otpada dolazi se do još veće vrednosti, od oko 0,7 t CO2 po toni komunalnog otpada. Ukoliko bi se preradilo 500 t otpadnog papira, umesto da završi na deponiji, efekat bi iznosio oko 100 t CO2. Ovome se može dodati i efekat emisije CO2 za proizvodnju 500 t novog papira, koji neće biti proizveden jer je umesto njega, ponovno upotrebljen stari papir. Po finalizaciji modela prikupljanja, primarne obrade i ručne proizvodnje proizvoda od otpadnog papira u udruženju „Naša kuća“, kompletna dokumentacija i tehnička rešenja biće ponuđena srodnim organizacijama u drugim većim regionalnim centrima u Srbiji. Svim zainteresovanim centrima biće ponuđena i savetodavna pomoć u realizaciji ove ideje. Primenom ovog modela u drugim regionalnim centrima prema prikazanom modelu, moglo bi se doći do kapaciteta za preradu do projektovanih 500 t otpadnog papira godišnje na nivou cele zemlje, odnosno tridesetak tona po centru. Pozitivan uticaj na životnu sredinu postigao bi se primenom biorazgradivih sirovina iz obnovljivih izvora i skoro potpuno ručnom proizvodnjom, uz minimalni utrošak električne energije. Ovaj projekat počiva na dva od tri principa cirkularne ekonomije: reciklaži i ponovnoj upotrebi za nove namene.

Ukoliko pobedite na koji način ćete iskoristiti 2.000.000 dinara?

Ovu nagradu bi smo iskoristili za realizaciju dela našeg projekta koji se odnosi na razvoj aditiva i 3D rešenje kalupa za posude.

Partneri projekta Generator ZERØ su: