USLOVI KONKURSA GENERATOR GAMECHANGER

Ovi uslovi (u daljem tekstu: Uslovi konkursa) se odnose na konkurs Generator Gamechanger za podršku projektima koji pomažu malim i srednjim preduzećima da prevaziđu posledice Covid-19 pandemije (u daljem tekstu: Konkurs) na način utvrđen u nastavku.

Uslovi konkursa određuju odnos između OTP banka Srbija a.d. Beograd, sa sedištem u ul. Bulevar Zorana Đinđića 50 a/b, 11070 Novi Beograd, PIB: 100000303, MB: 07552335 (u daljem tekstu: Organizator) i učesnika takmičenja (u daljem tekstu: Učesnik).

Podnošenjem prijave na Konkurs i svojih ličnih podataka radi učestvovanja u Konkursu, Učesnik izričito i bez ograničenja potvrđuje da je pročitao i razumeo, kao i da prihvata Uslove konkursa.

Organizator zadržava pravo izmene Uslova konkursa i Konkursa, a izmene će objaviti pre njihove primene na web sajtu www.generator.rs.

  1. KONKURS I PRIJAVA NA KONKURS

1.1 Konkurs je namenjen podršci projektima kojim Organizator želi da izabere 10 najboljih digitalnih projekata – pet novih ideja i pet postojećih rešenja koji pomažu malim i srednjim preduzećima da prevaziđu posledice Covid-19 pandemije, a koji će učestvovati u trci za dve glavne nagrade od 1.000.000,00 dinara i za nagrade Partnera konkursa (detaljnije opisane u odeljku Nagrade).

1.2. Prijava na Konkurs se obavlja ispunjavanjem onlajn formulara na sajtu www.generator.rs. Konkurs je otvoren za: sve građane Republike Srbije sa navršenih 18 godina života, pravna lica i preduzetnike registrovane na teritoriji Republike Srbije, kao i neformalne timove. Neformalne timove čine svi pomenuti učesnici koji se zajednički organizuju da učestvuju u Konkursu. U slučaju dobijanja glavne nagrade ili nagrada partnera, članovi neformalnog tima su u obavezi da potpišu Ugovor o konzorcijumu kojim će regulisati svoja međusobna prava i obaveze i isti prezentuju Organizatoru. Primer Ugovora o konzorcijumu može da se preuzme ovde.

1.3. U Konkursu ne mogu da učestvuju zaposleni Organizatora.

1.4. Za prijavu na Konkurs, Učesnik mora da učini sledeće:

– Da ispuni onlajn prijavni formular na sajtu www.generator.rs popunivši sledeće podatke: da li projekat podnosi pojedinac, neformalni tim, pravno lice ili preduzetnik; naziv projekta koji se prijavljuje;ime i prezime kontakt osobe; naziv  neformalnog tima, pravnog lica ili preduzetnika (ukoliko se ne prijavljuje pojedinac); Kontakt telefon; postavljanje opcionog linka do dodatnih materijala – Website, društvene mreže ili drugi link; postavljanje opcionog linka do dodatnih materijala – link do projekta koji se prijavljuje; odabir kategorije u kojoj se projekat takmiči (nova ideja ili postojeće rešenje); opis nove ideje ili postojećeg rešenja (do 2000 slovnih mesta); odgovor na pitanje na koji način nova ideja ili postojeće rešenje pomažu malim i srednjim biznisima (do 2000 slovnih mesta); odgovor na pitanje kako Učesnik vidi budućnost svoje ideje ili rešenja (do 2000 slovnih mesta); odgovor na pitanje ukoliko Učesnik pobedi na konkursu, kako će iskoristiti milion dinara (do 3000 slovnih mesta);

Nakon popunjavanja onlajn prijavnog formulara, potvrđivanja da daje saglasnost sa Uslovima konkursa i Uslovima korišćenja sajta i to štikliranjem polja za potvrdu „Slažem se sa Uslovima konkursa“ i  „Slažem se sa Uslovima korišćenja“, te klikom na dugme „Pošalji prijavu“, Učesnik je izvršio prijavu na Konkurs.

– Prilikom prijave neophodno je imati nesmetan pristup internetu.

1.5. Rok prijave na Konkurs počinje u 12:00 (SEV za letnje računanje vremena) 12. juna 2020. godine, a završava se u 23:59 (SEV za letnje računanje vremena) 01. jula 2020. godine.

1.6. Organizator ne prihvata prijave izvršene van navedenog roka prijave iz tačke 1.5., kao ni neuredne prijave, nepotpune ili prijave suprotne Uslovima konkursa. Takođe, Organizator ne preuzima odgovornost i obavezu za prijavu koja je nepotpuna, neprimerena ili koja ne bude podnesena i primljena u vremenu određenom za vršenje prijave na Konkurs iz tačke 1.5. i to bez obzira na razlog (uključujući, ali ne ograničavajući se na probleme na stranici za registraciju, probleme na internetu ili računarskim internet sistemima, serverima, pružaocima usluga, računarskoj opremi ili softveru ili ukoliko bilo koja prijava ne bude primljena zbog tehničkih problema ili zagušenosti na internetu, telefonskim linijama ili na bilo kojoj internet stranici ili zbog raznih kombinacija navedenih problema).

1.7. Jedan Učesnik može poslati neograničen broj prijava na Konkurs.

1.8. Organizator će odbaciti urednu i u roku podnetu prijavu koja ne zadovolji Uslove konkursa i svaku prijavu koja po mišljenju Organizatora:

(I) sadrži uvredljiv sadržaj ili sadržaj koji bi mogao negativno da se odrazi na ime, ugled ili tržišni položaj Organizatora ili bilo kojeg Partnera konkursa;

(II) uključuje zaštićene znakove, logotipe ili materijal zaštićen autorskim pravom koje Učesnik ne poseduje ili upotrebljava bez prethodnog pisanog odobrenja nosioca prava (uključujući poznata imena, nazive firmi, društava, itd.);

(III) kleveće, pogrešno predstavlja ili vređa druga lica (pravna i/ili fizička);

(IV) promoviše bilo kakav neprimereni sadržaj.

1.9. Za vreme Konkursa ili u bilo kojem trenutku posle Konkursa, Organizator od Učesnika može da zatraži dodatnu dokumentaciju kao i službenu potvrdu svih prijavljenih podataka.

  1. POSTUPAK IZBORA I FAZE KONKURSA

2.1. Stručni žiri imenuje Organizator od lica koja su po mišljenju Organizatora lideri u oblasti digitalnog poslovanja.

2.2 Od svih pristiglih projekata nakon zatvaranja prijave na Konkurs iz tačke 1.5. a koje nisu odbačene iz razloga navedenih u tački 1.6. i 1.9. Uslova konkursa, Stručni žiri će u skladu sa propozicijima i kriterijumima Konkursa napraviti uži izbor. Pozvani u uži izbor, po prijemu obaveštenja Organizatora o tome, imaće minimum 7 (sedam) dana da dostave dodatne informacije o prijavljenom projektu, kao i da obave razgovor sa članovima žirija radi detaljnijeg upoznavanja sa prijavljenim projektom u terminu koji odredi Organizator konkursa. Ukoliko se razgovor obavlja onlajn putem video poziva, za učešće u video pozivu potrebno je da Učesnik ima internet konekciju i pristup odgovarajućem besplatnom softveru (Skype, Google Hangout, Zoom ili sl) i da poznaje korišćenje datog softvera.

2.3. Učesnici koji nakon slanja dodatnih informacija i nakon obavljenog razgovora, odlukom Stručnog žirija uđu u sledeći krug – polufinale (pet projekata u kategoriji nova ideja i pet projekata u kategoriji digitalno rešenje), njihovi projekti će biti objavljeni na sajtu www.generator.rs. Ovim objavljivanjem svi Učesnici čiji prijavljeni projekti nisu ušli u polufinale Konkursa smatraće se obaveštenim da nisu prošli u sledeću fazu Konkursa. Organizator neće pojedinačno obaveštavati sve prijavljene Učesnike o statusu njihove prijave.

2.4. Učesnici koji su ušli u polufinale Konkursa (10 projekata, po pet iz svake kategorije) u obavezi su da snime promotivni video spot u organizaciji Organizatora kojim će njihov prijavljeni projekat biti predstavljen na sajtu www.generator.rs. Organizator će snositi troškove izrade video spota, dok će Učesnici biti u obavezi da dođu i snime video u vremenu i na mestu koje predloži Organizator ili da dostave odgovarajuće fotografije, snimke i druge materijale koje poseduju u dogovoru sa Organizatorom. Putne troškove dolaska na mesto snimanja snosi Učesnik.

2.5. Učesnici koji su ušli u polufinale, u trci su: za finale (šest projekata, po tri iz svake kategorije) gde dva Pobednika Konkursa osvajaju glavnu nagradu, kao i za nagrade Partnera konkursa.

2.6. Stručni žiri će od 10 projekata iz polufinala napraviti selekciju od 6 projekata (po 3 iz svake kategorije) koji su Finalisti Konkursa. Na završnom  javnom događaju koji priređuje Organizator, otvorenom za partnere banke i medije i širu javnost, Finalisti Konkursa će prezentovati svoje prijavljene projekte u skladu sa pravilima predstavljanja projekta koja će im biti unapred dostavljena od strane Organizatora. Nakon prezentacija Finalista Kokursa, Stručni žiri će prema svom nezavisnom mišljenju proglasiti dva Pobednika Konkursa (po jednog iz svake kategorije) koji dobijaju glavnu nagradu, kao i dobitnike nagrada Partnera konkursa.

Na završnom javnom događaju biće pozvano i svih 10 Učesnika koji su ušli u polufinale. Svi polufinalisti, bilo lično, bilo preko njihovih izabranih predstavnika, su u obavezi da budu prisutni na završnom javnom događaju. Ukoliko se realizuje onlajn, za učešće u njemu potrebno je da Učesnik ima internet konekciju i pristup odgovarajućem besplatnom softveru (Skype, Google Hangout, Zoom ili sl) i da poznaje korišćenje datog softvera.

Ukoliko dobitnik bilo koje nagrade Konkursa ne prihvati nagradu iz bilo kog razloga odnosno ukoliko ne prisustvuje na završnom javnom događaju, Organizator ima pravo  da dodeli glavnu nagradu sledećem najboljem projektu prema mišljenju Stručnog žirija, odnosno nagradu Partnera konkursa sledećem projektu koga izaberu Partneri konkursa.

2.7. Organizator ne preuzima odgovornost za odlaganje ili bilo koje druge probleme prilikom izbora Pobednika Konkursa. Odluka Stručnog žirija za izbor Pobednika Konkursa je konačna i isključuje mogućnost prigovora, rasprave ili prepiske sa Organizatorom od strane Učesnika, jer se Učesnik saglasio sa Uslovima konkursa prilikom podnošenja onlajn prijavnog formulara na sajtu www.generator.rs.

  1. NAGRADE

3.1. Glavna nagrada iznosi 1.000.000,00 dinara. Organizator dodeljuje dve glavne nagrade, za dva najbolja projekta u dve kategorije (najbolja nova ideja i najbolje postojeće rešenje).  Kategorija nova ideja podrazumeva da je projekat u fazi ideje i potrebna mu je podrška za lansiranje, dok kategorija postojeće rešenje podrazumeva da je projekat realizovan i da mu je potrebna podrška za dalje unapređenje projekta.

3.2. Svi polufinalisti Konkursa od Organizatora ostvaruju pravo na zaključenje sledećih Ugovora o održavanju i vođenju računa/paketa u zavisnosti od oblika organizovanja Učesnika sa Organizatorom kao poslovnom bankom bez naknade za period od jedne godine, i to:

(I) Ukoliko je polufinalista fizičko lice ostvaruje pravo na Prestiž paket – (Ugovor o otvaranju, vođenju i gašenju tekućeg  računa fizičkog lica rezidenta – paket prestiž i obavljanju platnih usluga);

(II) Ukoliko je polufinalista pravno lice (malo privredno društvo) ili preduzetnik ostvaruje pravo na Biznis prestiž paket – (Ugovor o otvaranju, vođenju i gašenju tekućeg računa pravnog lica / preduzetnika – paket biznis prestiž i obavljanju platnih usluga);

(III) Ukoliko je polufinalista pravno lice (privreda) ostvaruje pravo na samostalni RSD tekući račun – (Ugovor o otvaranju, vođenju i gašenju tekućeg dinarskog računa pravnog lica – rezidenta i obavljanju platnih usluga);

(IV) Ukoliko je polufinalista preduzetnik (tzv. samostalni stručnjak – paušalac) ostvaruje pravo na Sinhro paket. (“Ugovor o otvaranju, vođenju i gašenju tekućeg računa preduzetnika – rezidenata – paket sinhro i obavljanju platnih usluga);

(V) Ukoliko je polufinalista neformalni tim ostvaruje pravo na Biznis prestiž paket samo ukoliko se registruje kao pravno lice ili preduzetnik i to od momenta registracije u APR-u. (Ugovor o otvaranju, vođenju i gašenju tekućeg računa pravnog lica/preduzetnika – paket biznis prestiž i obavljanju platnih usluga).

3.3. Nagrade Partnera konkursa odrediće i dodeliće predstavnici Partnera konkursa, prema navedenim kriterijumima Konkursa, a po nezavisnom mišljenju Partnera konkursa. Nagrade Partnera konkursa će biti definisane i objavljene na sajtu www.generator.rs.

3.4. Bilo koja od osvojenih nagrada na Konkursu nije prenosiva. Učesnici nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Uslovima konkursa. Nagrada se ne može zameniti za novac, bilo koje druge proizvode ili usluge. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Organizatora Konkursa prema dobitnicima.

  1. GARANCIJE

4.1. Prijavom na Konkurs Učesnik potvrđuje i garantuje da je isključivi i jedini vlasnik svog projekta, da projekat nije do sada realizovan i da ništa vezano za projekat ne predstavlja povredu autorskog prava ili bilo kojeg drugog prava trećeg lica. Time Učesnik oslobađa, pa se ne smatra niti se može smatrati, da je Organizator odgovoran niti je obavezan da naknadi bilo koje potraživanje (štetu) i/ili zahtev bilo kojem trećem licu, koji su u vezi i/ili proizlaze iz Organizatorove upotrebe prijavljenog projekta Učesnika ili u vezi s prijavljenim projektom Učesnika u okviru Konkursa, uključujući između ostalog potraživanja vezana za povredu autorskog prava ili zaštićenog znaka, povredu privatnosti ili prava privatnosti, klevetu, povredu moralnih prava i bilo kakvih ostalih ličnih, odnosno vlasničkih prava trećih lica u bilo kojem smislu i u bilo čijoj sudskoj nadležnosti.

  1. DOZVOLA

5.1. Svih izabranih 10 projekata polufinalista, prijavom na Konkurs saglasni su da učestvuju u promotivnim aktivnostima za vreme i posle Konkursa i da se Učesnik i projekat u takvim aktivnostima mogu promovisati prema razumnom zahtevu Organizatora i to širom sveta putem bilo kog medija, u bilo kom obliku, u bilo koju svrhu u neograničenom vremenskom periodu.

  1. PUBLICITET I ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

6.1. Prijavom na Konkurs I Učestvovanjem u Konkursu Učesnici su saglasni da njihovi podaci o ličnosti budu obrađivani i prikupljani od strane Organizatora. Podaci o ličnosti Učesnika će biti obrađivani isključivo u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti, u svrhu sprovođenja Konkursa i u meri i za vreme koje je neophodno. Učesnici u svakom trenutku mogu zahtevati da im se omogući uvid u njihove podatke o ličnosti, kao i da zahtevaju njihovu dopunu, ispravku i brisanje odnosno mogu povući saglasnost za njihovu dalju obradu, slanjem takvog zahteva Organizatoru na e-mail generator@otpsrbija.rs. Učesnik prihvata da korišćenje nekog od navedenih prava može imati za posledicu nemogućnost daljeg učestvovanja u Konkursu ili korišćenju nagrade. Učesnici pristaju na ustupanje svojih podataka o ličnosti pružateljima usluga i podizvođačima radi izvršenja zadataka za Organizatora u vezi s Konkursom. Učesnici će biti u potpunosti odgovorni za istinitost i tačnost informacija i podataka koje dostavljaju. Organizator se obavezuje da ispuni svoje obaveze kako bi podaci o ličnosti ostali poverljivi i svoju dužnost čuvanja podataka o ličnosti, kao i da će preuzeti potrebne mere u svrhu sprečavanja izmena, gubitaka ili neovlašćene obrade ili pristupa tim podacima, u svakom trenutku u skladu s dostupnom tehnologijom. Njihovi podaci o ličnosti neće biti podeljeni nijednoj organizaciji koja nije povezana s Organizatorom, te će isti biti sakupljeni, obrađivani, prosleđivani i čuvani na način propisan primenjivim propisima Republike Srbije koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti. Učesnici pristaju na objavu i korišćenje njihovog imena za potrebe promocije Konkursa i objave u medijima od strane Organizatora, bez naknade. Nadalje, Učesnici pristaju da Organizatoru dostave i dozvole korišćenje fotografija i video snimaka nastalih tokom realizacije Konkursa i nagrade, radi objave za javnost

6.2. Učesnici mogu uputiti bilo kakvo pitanje Organizatoru vezano za ovaj Konkurs na e-mail generator@otpsrbija.rs.  ili putem kontakt forme na sajtu www.generator.rs.

6.3 Organizator ne snosi odgovornost ako Učesnik iz bilo kog razloga ne uspe da izvrši prijavu kako bi učestvovao u Konkursu.

6.4 Svi Učesnici su odgovorni za bilo kakve i sve troškove ili izdatke koje bi mogli prouzrokovati svojim učestvovanjem u Konkursu osim ukoliko nije drugačije navedeno u ovim Uslovima konkursa.

6.5. Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme i s vremena na vreme, bez ikakve odgovornosti, menja ili prekine, privremeno ili trajno, ovaj Konkurs, uz prethodno obaveštenje javnosti putem obajve na sajtu www.generator.rs.

6.6. Kako bi učestvovali u Konkursu, Učesnici jedino i samo prihvataju sve uslove i pravila Konkursa iz Uslova Konkursa i to u momentu podnošenja prijave na Konkurs.

  1. IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI

7.1. Organizator nije odgovoran za propust u ispunjavanju Uslova konkursa ako takav propust uzrokuje neka okolnost prouzrokovana višom silom. Takve okolnosti uključuju, između ostalog, teške vremenske uslove, pandemiju, požar, poplavu, rat, zemljotres, pobune, industrijski spor, terorizam, višu silu ili takve događaje koji utiču na Konkurs ili događaje koji, bez krivice bilo koje strane u Konkursu, onemogućavaju ili onesposobljavaju ostvarivanje zadovoljavajućeg izvršenja.

7.2. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu, gubitak ili povredu koju pretrpi Učesnik koji se prijavi na Konkurs ili kao rezultat prihvatanja ili učestvovanja u Konkursu.

7.3. Prijavom na Konkurs, Učesnik daje svoju saglasnost da Organizator nije niti se može smatrati odgovornim za bilo kakvo potraživanje trećih lica prema Učesniku ili bilo kakav osnov za pokretanje pravnog postupka protiv Učesnika, koji bi proizašli iz učestvovanja Učesnika u Konkursu, iz prispeća ili upotrebe nagrade.

  1. OPŠTE ODREDBE

8.1. Zbog vanrednih okolnosti koje su izvan njegove razumne kontrole i samo ako je to zbog okolnosti neizbežno, Organizator zadržava pravo da otkaže ili izmeni Konkurs i Uslove konkursa u bilo kojoj fazi, ali će uvek nastojati da minimizuje negativan učinak po Učesnika.

8.2. Imena svih nagrađenih projekata Učesnika biće dostupna na sajtu Konkursa www.generator.rs posle njegovog završetka.

8.3. Na ovaj Konkurs se primenjuju zakoni Republike Srbije.