USLOVI KONKURSA GENERATOR ZERO

Ovi uslovi (u daljem tekstu: Uslovi konkursa) se odnose na konkurs Generator ZERO posvećen podršci za razvoj i unapređenje rešenja i projekata koji doprinose smanjenju karbonskog otiska na način utvrđen u nastavku teksta. Konkurs je prevashodno namenjen mikro, malim i srednjim preduzećima, kao i startap kompanijama i startap neformalnim timovima koje za svoje prijave mogu da dostave propratni materijal poput dokaza o konceptu rešenja ili prezentacije projekta (pitch deck). Uslov za sve potencijalne učesnike konkursa je da budu iz privatnog sektora.

Uslovi konkursa određuju odnos između OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, sa sedištem u Novom Sadu, Trg slobode 5, PIB: 100584604, MB: 08603537 (u daljem tekstu: Organizator) i učesnika takmičenja (u daljem tekstu: Učesnik).

Podnošenjem prijave na Konkurs i svojih ličnih podataka radi učestvovanja u Konkursu, Učesnik izričito i bez ograničenja potvrđuje da je pročitao i razumeo, kao i da prihvata Uslove konkursa.

Organizator zadržava pravo izmene Uslova konkursa i koncepta samog Konkursa, a izmene će objaviti 3 dana pre njihove primene na web sajtu www.generator.rs i o tome obavestiti putem elektronske pošte sve do tada prijavljene Učesnike. Smatra se da su Učesnici saglasni sa izmenjenim uslovima ukoliko do dana primene izmena  ne obaveste Organizatora da nisu saglasni sa istima i da odustaju od učestvovanja na Konkursu.

 1. KONKURS I PRIJAVA NA KONKURS

1.1 Konkurs je namenjen podršci projektima i rešenjima kojima Organizator želi da izabere najbolji „green“ projekat koji doprinosi smanjenju karbonskog otiska bilo kroz svoje proizvode i usluge ili kroz unapređenje svojih poslovnih procesa, a koji će osvojiti glavnu nagradu koja se sastoji od novčane nagrade u iznosu od 2.000.000,00 dinara i od podrške u daljem razvoju i promociji koju će pružiti Organizator, a omogućićemo da se projekat prezentuje i u inovacionom hubu, OTP Lab, naše matične OTP Grupe koja je prisutna u 11 zemalja u Evropi, kao i investicionom fondu Portfolion, dok će se takođe dodeliti i nagrade Partnera konkursa (detaljnije opisane u odeljku Nagrade). Tražimo rešenja koja imaju jasan plan potrebnih resursa i sredstava za njegovo ostvarenje. Prednost će imati oni čija je realizacija moguća u roku od šest meseca od momenta dobijanja nagrade.

1.2. Prijava na Konkurs se obavlja ispunjavanjem onlajn formulara na sajtu www.generator.rs. Konkurs je otvoren za pravna lica i preduzetnike registrovane na teritoriji Republike Srbije. Uslovi koji treba da se ispune su:

 • privatna vlasnička struktura,
 • dostavljanje projekta ili predloga rešenja koji su primenjivi u praksi, koji imaju realan i merljiv uticaj na smanjenje karbonskog otiska i koji su održivi.

Poziv je takođe otvoren i za startap neformalne timove, koji u slučaju da dobiju nagradu na Konkursu su u obavezi da u roku od 30 dana od dana obaveštenja o nagradi osnuju kompaniju koja će biti dobitnik nagrade i odgovorna za sporvođenje projekta/rešenja a koja će biti u privatnom vlasništvu.

1.3. U Konkursu ne mogu da učestvuju Učesnici čiji su vlasnici, osnivači, članovi, zastupnici, prokuristi  ili zaposleni istovremeno zaposleni i kod Organizatora .

1.4. Za prijavu na Konkurs, Učesnik mora da učini sledeće:

– Da ispuni onlajn prijavni formular na sajtu www.generator.rs popunivši sledeće podatke:

 • da li projekat ili rešenja podnosi mikro, malo ili srednje preduzeće ili startap kompanija, ili startap neformalni tim;
 • naziv projekta ili rešenje koji se prijavljuju;
 • ime i prezime, kontakt detalji kontakt osobe;
 • naziv mikro, malog ili srednjeg preduzeća ili startap kompanije, ili ili startap neformalnog tima;
 • postavljanje linka do dodatnih materijala – Website, društvene mreže ili drugi link;
 • opis projekta ili predloga rešenja (do 2.000 slovnih mesta);
 • odgovor na pitanje na koji način projekat ili predlog rešenja doprinose smanjenju karbonskog otiska na način opisan u stavu 1.2 (do 2.000 slovnih mesta);
 • dokaz o konceptu rešenja ili prezentacije projekta (do 2.000 slovnih mesta);
 • odgovor na pitanje kako Učesnik vidi dalju primenu i razvoj projekta ili predloga rešenja (do 2.000 slovnih mesta);
 • odgovor na pitanje ukoliko Učesnik pobedi na konkursu, na koji način će iskoristiti dva miliona dinara (do 3.000 slovnih mesta).

Nakon popunjavanja onlajn prijavnog formulara, potvrđivanja da je saglasan sa Uslovima konkursa i Uslovima korišćenja sajta i to štikliranjem polja za potvrdu „Slažem se sa Uslovima konkursa“ i  „Slažem se sa Uslovima korišćenja“, te klikom na dugme „Pošalji prijavu“, Učesnik je izvršio prijavu na Konkurs.

– Prilikom prijave neophodno je imati nesmetan pristup internetu.

1.5. Rok prijave na Konkurs počinje u 14:00 (SEV za letnje računanje vremena) 17. novembra  2021. godine, a završava se u 23:59 (SEV za letnje računanje vremena) 20. decembra 2021. godine.

1.6. Organizator ne prihvata prijave izvršene van navedenog roka prijave iz tačke 1.5., kao ni neuredne prijave, nepotpune ili prijave suprotne Uslovima konkursa. Takođe, Organizator ne preuzima odgovornost i obavezu za prijavu koja je nepotpuna, neprimerena ili koja nije podnesena i primljena u vremenu određenom za vršenje prijave na Konkurs iz tačke 1.5. i to bez obzira na razlog (uključujući, ali ne ograničavajući se na probleme na stranici za registraciju, probleme na internetu ili računarskim internet sistemima, serverima, pružaocima usluga, računarskoj opremi ili softveru ili ukoliko bilo koja prijava ne bude primljena zbog tehničkih problema ili zagušenosti na internetu, telefonskim linijama ili na bilo kojoj internet stranici ili zbog raznih kombinacija navedenih problema).

1.7. Jedan Učesnik može poslati najviše dve prijave na Konkurs. U slučaju da Učesnik pošalje više od dve prijave, biće kontaktiran od strane Organizatora kako bi opredelio samo dve prijave za učešće dok će preostale prijave biti odbačene. Ukoliko Učesnik ni nakon poziva Organizatora ne opredeli dve prijave sve prijave Učesnika biće odbačene.

1.8. Organizator će odbaciti urednu i u roku podnetu prijavu koja ne zadovolji Uslove konkursa i svaku prijavu koja po mišljenju Organizatora:

(I) sadrži uvredljiv sadržaj ili sadržaj koji bi mogao negativno da se odrazi na ime, ugled ili tržišni položaj Organizatora ili bilo kojeg Partnera konkursa;

(II) uključuje zaštićene znakove, logotipe ili materijal zaštićen autorskim pravom koje Učesnik ne poseduje ili upotrebljava bez prethodnog pisanog odobrenja nosioca prava (uključujući poznata imena, nazive firmi, društava, itd.);

(III) kleveće, pogrešno predstavlja ili vređa druga lica (pravna i/ili fizička);

(IV) promoviše bilo kakav neprimereni sadržaj.

1.9. Za vreme Konkursa ili u bilo kojem trenutku posle Konkursa, Organizator od Učesnika može da zatraži dodatnu dokumentaciju kao i službenu potvrdu svih prijavljenih podataka. U slučaju ne dostavljanja Organizator će odbaciti prijavu.

 1. POSTUPAK IZBORA I FAZE KONKURSA

2.1. Stručni žiri imenuje Organizator od lica koja su po mišljenju Organizatora lideri u oblasti održivog poslovanja i cirkularne ekonomije, upravljanja projektima i/ili finansiranja projekata i kompanija.

2.2. Od svih pristiglih projekata nakon zatvaranja prijave na Konkurs iz tačke 1.5. a koje nisu odbačene iz razloga navedenih u tačkama od  1.6. do  1.9. Uslova konkursa, Stručni žiri će u skladu sa propozicijama i kriterijumima Konkursa napraviti uži izbor. Pozvani u uži izbor, po prijemu obaveštenja od Organizatora o tome, imaće minimum 7 (sedam) dana da dostave dodatne informacije o prijavljenom projektu ili predlogu rešenja, kao i da obave razgovor sa članovima žirija radi detaljnijeg upoznavanja sa prijavljenim projektom ili predlogom rešenja u terminu koji odredi Organizator konkursa. Ukoliko se razgovor obavlja onlajn putem video poziva, za učešće u video pozivu potrebno je da Učesnik ima internet konekciju i pristup odgovarajućem besplatnom softveru (Microsoft Teams ili, Zoom) i da poznaje korišćenje datog softvera.

2.3. Učesnici koji nakon slanja dodatnih informacija i nakon obavljenog razgovora, odlukom Stručnog žirija uđu u sledeći krug, biće o tome pojedinačno obavešteni a njihovi projekti će biti objavljeni na sajtu www.generator.rs. Svi Učesnici čiji prijavljeni projekti nisu ušli u finale Konkursa biće o tome posebno obavešteni.

2.4. Učesnici koji su ušli u sledeći krug (finale) Konkursa u obavezi su da snime promotivni video spot u organizaciji Organizatora kojim će njihov prijavljeni projekat biti predstavljen na sajtu www.generator.rs. Organizator će snositi troškove izrade video spota, dok će Učesnici biti u obavezi da dođu i snime video u vremenu i na mestu koje predloži Organizator ili da dostave odgovarajuće fotografije, snimke i druge materijale koje poseduju u dogovoru sa Organizatorom. Putne troškove dolaska na mesto snimanja snosi Učesnik.

2.5. Na završnom  javnom događaju koji priređuje Organizator, otvorenom za partnere banke i medije i širu javnost, Finalisti Konkursa će prezentovati svoje prijavljene projekte u skladu sa pravilima predstavljanja projekta koja će im biti unapred dostavljena od strane Organizatora. Nakon prezentacija Finalista Konkursa, Stručni žiri će prema svom nezavisnom mišljenju proglasiti Pobednika Konkursa  koji osvaja glavnu nagradu, dok će Partneri konkursa objaviti dobitnike posebnih nagrada koje Partneri konkursa dodeljuju.

Ukoliko dobitnik bilo koje nagrade Konkursa ne prihvati nagradu iz bilo kog razloga odnosno ukoliko ne prisustvuje na završnom javnom događaju, Organizator ima pravo  da dodeli glavnu nagradu sledećem najboljem projektu prema mišljenju Stručnog žirija, odnosno nagradu Partnera konkursa sledećem projektu koga izaberu Partneri konkursa.

2.6. Organizator ne preuzima odgovornost za odlaganje ili bilo koje druge probleme prilikom izbora Pobednika Konkursa. Odluka Stručnog žirija za izbor Pobednika Konkursa je konačna i isključuje mogućnost prigovora, rasprave ili prepiske sa Organizatorom od strane Učesnika, jer se Učesnik saglasio sa Uslovima konkursa prilikom podnošenja onlajn prijavnog formulara na sajtu www.generator.rs.

 1. NAGRADE

3.1. Glavna nagrada se sastoji od novčane nagrade u iznosu od 2.000.000,00 dinara i od podrške u daljem razvoju i promociji koju će pružiti Organizator koji će omogućiti i da se projekat prezentuje i u inovacionom hubu, OTP Lab, matične OTP Grupe koja je prisutna u 11 zemalja u Evropi, kao i investicionom fondu Portfolion.

Glavna nagrada biće isplaćena na račun pobednika Konkursa koji je otvoren u OTP banci kao Organizatora. Ostale nagrade Partnera konkursa biće objavljene tokom trajanja poziva ili na samom završnom događaju kada se objavljuju dobitnici.

3.2. Svi finalisti Konkursa, u zavisnosti od oblika organizovanja, ostvaruju pravo na proizvod Organizatora,  kao poslovne banke, pod nazivom Biznis prestiž paket ili  Sinhro paket  na osnovu koga se Učesniku otvara i vodi platni račun koji se koristi za izvršavanje platnih transakcija. bez naknade za održavanje računa za period od jedne godine od dana zaključenja ugovora o odgovarajućem paketu i to:

(I) Ukoliko je finalista pravno lice (malo privredno društvo) ili preduzetnik ostvaruje pravo na Biznis prestiž paket.

(II) Ukoliko je finalista preduzetnik (tzv. samostalni stručnjak – paušalac) ostvaruje pravo na Sinhro paket.

Radi ostvarenja prava iz ove tačke svi finalisti su u obavezi da Organizatoru dostave svu neophodnu dokumentaciju za otvaranje računa koju organizator kao poslovna banka zahteva u skladu sa propisima i da sa Organizatorom zaključe ugovore o odgovarajućem paketu u roku od dva meseca od završnog javnog događaja.

Ukoliko finalisti već imaju u korišćenju neki od paketa iz ove tačke biće oslobođeni plaćanja naknade za održavanje računa za period od jedne godine o čemu će biti obavešteni od strane Organizatora kao poslovne banke.

3.3. Nagrade Partnera konkursa odrediće i dodeliće predstavnici Partnera konkursa, prema navedenim kriterijumima Konkursa, a po nezavisnom mišljenju Partnera konkursa. Nagrade Partnera konkursa će biti definisane i objavljene na sajtu www.generator.rs. tokom trajanja poziva ili na završnom događaju.

3.4. Bilo koja od osvojenih nagrada na Konkursu nije prenosiva. Učesnici nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Uslovima konkursa. Nagrada se ne može zameniti za novac, bilo koje druge proizvode ili usluge. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Organizatora Konkursa prema dobitnicima.

 1. GARANCIJE

4.1. Prijavom na Konkurs Učesnik potvrđuje i garantuje da je isključivi i jedini vlasnik svog projekta ili predloga rešenja da projekat nije do sada realizovan i da ništa vezano za projekat ne predstavlja povredu autorskog prava ili bilo kojeg drugog prava trećeg lica. Time Učesnik oslobađa Organizatora od bilo kakve odgovornosti, pa se ne smatra niti se može smatrati, da je Organizator odgovoran niti je obavezan da naknadi bilo koje potraživanje (štetu) i/ili zahtev bilo kojem trećem licu, koji su u vezi i/ili proizlaze iz Organizatoreve upotrebe prijavljenog projekta Učesnika ili u vezi s prijavljenim projektom Učesnika u okviru Konkursa, uključujući između ostalog potraživanja vezana za povredu autorskog prava ili zaštićenog znaka, povredu privatnosti ili prava privatnosti, klevetu, povredu moralnih prava i bilo kakvih ostalih ličnih, odnosno vlasničkih prava trećih lica u bilo kojem smislu i u bilo čijoj sudskoj nadležnosti.

 1. DOZVOLA

5.1. Svi izabrani finalisti, prijavom na Konkurs saglasni su da učestvuju u promotivnim aktivnostima za vreme i posle Konkursa i da se Učesnik i projekat ili predlog rešenja u takvim aktivnostima mogu promovisati prema razumnom zahtevu Organizatora i to širom sveta putem bilo kog medija, u bilo kom obliku, u bilo koju svrhu u neograničenom vremenskom periodu.

 1. PUBLICITET I ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

6.1. Podaci o ličnosti predstavnika Učesnika će biti obrađivani isključivo u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti, u svrhu zaključenja ugovora sprovođenjem Konkursa, u meri i za vreme koje je neophodno. Učesnici u svakom trenutku mogu zahtevati da im se omogući uvid u njihove podatke o ličnosti, kao i da zahtevaju njihovu dopunu, ispravku i brisanje, slanjem takvog zahteva Organizatoru na e-mail generator@otpbanka.rs. Učesnik prihvata da korišćenje prava na brisanje može imati za posledicu nemogućnost daljeg učestvovanja u Konkursu ili korišćenju nagrade. Podaci o ličnosti učesnika na Konkursu, kao sastavni deo prijave za Konkurs, staviće se isključivo na uvid žiriju radi izvršenja zadataka Organizatora u vezi sa Konkursom i neće biti na drugi način koričćeni. . Učesnici će biti u potpunosti odgovorni za istinitost i tačnost informacija i podataka koje dostavljaju. Organizator se obavezuje da ispuni svoje obaveze kako bi podaci o ličnosti ostali poverljivi i svoju dužnost čuvanja podataka o ličnosti, kao i da će preuzeti potrebne mere u svrhu sprečavanja izmena, gubitaka ili neovlašćene obrade ili pristupa tim podacima, u svakom trenutku u skladu s dostupnom tehnologijom. Njihovi podaci o ličnosti neće biti podeljeni nijednoj organizaciji koja nije povezana s Organizatorom, te će isti biti obrađivani na način propisan primenjivim propisima Republike Srbije koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti.

Učesnici pristaju na objavu i korišćenje njihovog imena za potrebe promocije Konkursa i objave u medijima od strane Organizatora, bez naknade. Nadalje, Učesnici pristaju da Organizatoru dostave i dozvole korišćenje fotografija i video snimaka nastalih tokom realizacije Konkursa i nagrade, radi objave za javnost.

6.2. Učesnici mogu uputiti bilo kakvo pitanje Organizatoru vezano za ovaj Konkurs na e-mail generator@otpbanka.rs.

6.3. Organizator ne snosi odgovornost ako Učesnik iz bilo kog razloga ne uspe da izvrši prijavu kako bi učestvovao u Konkursu.

6.4. Svi Učesnici su odgovorni za bilo kakve i sve troškove ili izdatke koje bi mogli prouzrokovati svojim učestvovanjem u Konkursu osim ukoliko nije drugačije navedeno u ovim Uslovima konkursa.

6.5. Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme i s vremena na vreme, bez ikakve odgovornosti, menja ili prekine, privremeno ili trajno, ovaj Konkurs, uz prethodno obaveštenje javnosti putem objave na sajtu www.generator.rs.

6.6. Kako bi učestvovali u Konkursu, Učesnici jedino i samo prihvataju sve uslove i pravila Konkursa iz Uslova Konkursa i to u momentu podnošenja prijave na Konkurs.

 1. IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI

7.1. Organizator nije odgovoran za propust u ispunjavanju Uslova konkursa ako takav propust uzrokuje neka okolnost prouzrokovana višom silom. Takve okolnosti uključuju, između ostalog, teške vremenske uslove, pandemiju, požar, poplavu, rat, zemljotres, pobune, industrijski spor, terorizam, višu silu ili takve događaje koji utiču na Konkurs ili događaje koji, bez krivice bilo koje strane u Konkursu, onemogućavaju ili onesposobljavaju ostvarivanje zadovoljavajućeg izvršenja.

7.2. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu, gubitak ili povredu koju pretrpi Učesnik koji se prijavi na Konkurs ili kao rezultat prihvatanja ili učestvovanja u Konkursu.

 1. PARTNERI KONKURSA

8.1. Partneri na Konkursu su sledeći:

 1. ICT HUB d.o.o. Beograd, sa registrovanim sedištem u Kralja Milana 10, PIB: 105457073, matični broj: 20388307.
 2. Mastercard, sa registrovanim sedištem u bulevaru Milutina Milankovića 1ž, 11070 Novi Beograd, PIB 107732360, matični broj
 3. Projekat Srbija Inovira sa registrovanim sedištem u Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića 20, 11040 Belgrade.
 4. Inicijativa Digitalna Srbija, sa registrovanim sedištem u Bulevaru Milutina Milankovića 11a, 11070 Beograd, PIB: 110058888, matični broj:
 5. BOŠ – Beogradska otvorena škola sa registrovanim sedištem u Bulevaru oslobođenja broj 177,  PIB 100162883, matični broj 17152726.
 6. Netokracija DOO Beograd , sa registrovanim sedištem u Kapetana Radiča Petrovića 12-4 , 11080 Beograd , PIB: 110908625, matični broj: 21400637.
 7. Schneider Electric Srbija d.o.o., sa registrovanim sedištem u bulevaru Milutina Milankovića 11V, 11070 Novi Beograd, PIB  100040405, matični broj: 17404822
 8. Robert Bosch d.o.o., Omladinskih brigada 90E, 11070 Beograd, PIB: 104414466, Matični Broj: 2014824.

 

 1. OPŠTE ODREDBE

9.1. Zbog vanrednih okolnosti koje su izvan njegove razumne kontrole i samo ako je to zbog okolnosti neizbežno, Organizator zadržava pravo da otkaže ili izmeni Konkurs i Uslove konkursa u bilo kojoj fazi, ali će uvek nastojati da minimizuje negativan učinak po Učesnika.

9.2. Imena svih nagrađenih projekata Učesnika biće dostupna na sajtu Konkursa www.generator.rs posle njegovog završetka.

9.3.  Na ovaj Konkurs se primenjuju zakoni Republike Srbije.