.

USLOVI KONKURSA GENERATOR 2.0 ZA DIGITALNU TRANSFORMACIJU MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA I PREDUZETNIKA

Ovi uslovi (u daljem tekstu: Uslovi konkursa) se odnose na konkurs Generator 2.0 za digitalnu transformaciju preduzetnika i malih i srednjih preduzeća (u daljem tekstu: Konkurs) na način utvrđen u nastavku.

Uslovi konkursa određuju odnos između Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, sa sedištem u ul. Bulevar Zorana Đinđića 50 a/b, 11070 Novi Beograd, PIB: 100000303, MB: 07552335 (u daljem tekstu: Organizator) i učesnika takmičenja (u daljem tekstu: Učesnik).

Podnošenjem prijave na Konkurs i dostavljanjem Organizatoru podataka o preduzetniku odnosno preduzeću radi učestvovanja u Konkursu, Učesnik izričito i bez ograničenja potvrđuje da je pročitao i razumeo, kao i da prihvata Uslove konkursa.

Organizator zadržava pravo izmene Uslova konkursa i Konkursa, a izmene će objaviti pre njihove primene na internet prezentaciji www.generator.rs.

 1. KONKURS I PRIJAVA NA KONKURS

1.1 Konkurs je namenjen preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima registrovanim u Republici Srbiji koji žele da digitalno transformišu svoj biznis. Organizator će pobednicima Konkursa obezbediti digitalnu transformaciju  koja podrazumeva:

 • Konsultantsku podršku u transformaciji poslovanja korišćenjem digitalnih tehnologija – analizu postojećeg stanja i set preporuka sa akcionim planom;
 • Implementaciju jedne od predloženih preporuka u vrednosti do 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja usluga izvođačima iz Tima digitalnih transformatora;
 • Marketinški preobražaj i medijsku kampanju.

1.2. Prijava na Konkurs se obavlja ispunjavanjem onlajn formulara na Internet prezentaciji  www.generator.rs. Konkurs je otvoren za privredne subjekte – pravna lica i preduzetnike registrovane na teritoriji Republike Srbije.

1.3. Za prijavu na Konkurs, Učesnik mora da učini sledeće:

– Da ispuni onlajn prijavni formular na Interent prezentaciji www.generator.rs unosom traženih podataka podatke.

U prvom koraku prijave, Učesnik je potrebno da u onlajn prijavnom formularu upiše: poslovno ime privrednog subjekta (pravnog lica odnosno preduzetnika),  adresu registrovanog sedišta, matični broj, godinu osnivanja; specifikaciju glavnog proizvoda i/ili usluge, kontakt osobu, adresu elektronske pošte (e-mail) i kontakt telefon, odabir grada koji je najbliži Učesniku, ukoliko prođe u sledeću fazu takmičenja (Beograd, Novi Sad, Niš, Čačak, a u kojima će se održavati kreativne radionice u kojima će učestvovati 20 Učesnika koji uđu u uži izbor takmičenja). Takođe Učesnik može ostaviti linkove svoje  internet prezentacije (sajta), društvenih mreža, web platformi za prodaju, video platformi, kao i drugih relevantnih linkova. Nakon ispunjavanja ovih podataka u onlajn prijavnom formularu, potrebno je da Učesnik štiklira polje kojim će se saglasiti da prihvata da ga Organizator konkursa kontaktira za potrebe kompletiranja prijave za Konkurs, čime prelazi u sledeći korak popunjavanja prijave.

U drugom koraku popunjavanja onlajn prijavnog formulara, Učesnik je potrebno da odabere jedan odgovor od ponuđenih na pitanje u kom segmentu poslovanja mu je najpotrebnija podrška kao i koje su najznačajnije barijere digitalne transformacije u poslovanju Učesnika.

U trećem koraku prijave, Učesnik je potrebno da odgovori na pitanje šta  razlikuje njegovo poslovanje od drugih u industriji u kojoj posluje, gradu i regionu (do 1200 slovnih mesta); koje su bile najznačajnije inovacije koje je Učesnik sprove u dosadašnjem poslovanju i koji su bili njihovi efekti (do 1200 slovnih mesta); da li su promene koje su donele digitalne tehnologije uticale na poslovne rezultate Učesnika i kako; kao i da opciono priloži link sa dodatnim materijalom.

U četvrtom i poslednjem koraku prijave, Učesnik odgovara na pitanje kako vidi svoj biznis za 2 (dve) godine (do 1200 slovnih mesta); planira li se izlazak na druga tržišta uz obrazloženje odgovora (do 1200 slovnih mesta); u šta bi se uložio novac ukoliko bi se odlučio o investiranju u digitalnu transformaciju privrednih subjekata (do 1200 slovnih mesta); kao i koja (domaća ili globalna) kompanija je uzor Učesniku i zašto (do 1200 slovnih mesta);

– Nakon popunjavanja onlajn prijavnog formulara, Učesnik pristupa davanju  saglasnosti sa Uslovima konkursa i Uslovima korišćenja internet prezentacije Konkursa i to štikliranjem polja za potvrdu „Prihvatam Uslove konkursa i Uslove korišćenja“. Klikom na dugme „Pošalji prijavu“, Učesnik je izvršio prijavu na Konkurs.

– Prilikom prijave neophodno je imati nesmetan pristup internetu.

1.4. Rok prijave na Konkurs počinje u 09:00 (po lokalnom računanju vremena) 20. novembra 2018. godine, a završava se u 23:59 (po lokalnom računanju vremena) 24. decembra 2018. godine.

1.5. Organizator ne prihvata prijave izvršene van navedenog roka prijave iz tačke 1.4, kao ni neuredne prijave, nepotpune ili prijave suprotne Uslovima konkursa. Takođe, Organizator ne preuzima odgovornost i obavezu za prijavu koja je nepotpuna, neprimerena ili koja ne bude podnesena i primljena u vremenu određenom za vršenje prijave na Konkurs iz tačke 1.4. i to bez obzira na razlog (uključujući, ali ne ograničavajući se na probleme na stranici za registraciju, probleme na internetu ili računarskim internet sistemima, serverima, pružaocima usluga, računarskoj opremi ili softveru ili ukoliko bilo koja prijava ne bude primljena zbog tehničkih problema ili zagušenosti na internetu, telefonskim linijama ili na bilo kojoj internet stranici ili zbog raznih kombinacija navedenih problema).

1.6. Organizator će odbaciti urednu i u roku podnetu prijavu koja ne zadovolji Uslove konkursa i svaku prijavu koja po mišljenju Organizatora:

(I) sadrži uvredljiv sadržaj ili sadržaj koji bi mogao negativno da se odrazi na ime, ugled ili tržišni položaj Organizatora ili bilo kojeg Partnera konkursa;

(II) uključuje zaštićene znakove, logotipe ili materijal zaštićen autorskim pravom koje Učesnik ne poseduje ili upotrebljava bez prethodnog pisanog odobrenja nosioca prava (uključujući poznata imena, nazive firmi, društava, itd.);

(III) kleveće, pogrešno predstavlja ili vređa druga lica (pravna i/ili fizička);

(IV) promoviše bilo kakav neprimereni sadržaj.

1.7. Za vreme Konkursa ili u bilo kojem trenutku posle Konkursa, Organizator od Učesnika može da zatraži dodatnu dokumentaciju kao i službenu potvrdu svih prijavljenih podataka.

 1. POSTUPAK IZBORA I FAZE KONKURSA

2.1. Stručni žiri Konkursa imenuje Organizator od lica koja su po mišljenju Organizatora lideri u oblasti inovativnog preduzetništva, digitalne transformacije, marketinga i komunikacija.

2.2 Od svih pristiglih prijava nakon zatvaranja prijava na Konkurs iz tačke 1.4., a koje nisu odbačene iz razloga navedenih u tački 1.5. i 1.6. Uslova konkursa, Stručni žiri će u skladu sa propozicijima i kriterijumima Konkursa napraviti uži izbor. Organizator od Učesnika, po prijemu obaveštenja Organizatora o tome, može zatražiti odgovore na dodatna pitanja u vezi sa  Učesnikom i drugim temama relevantnim za Konkurs.

2.3. Učesnici koji odlukom Stručnog žirija uđu u sledeći krug Konkursa, biće pozvani na razgovor u Beogradu, gde će biti potrebno da Stručnom žiriju usmeno objasne i predstave svoje poslovanje i motivaciju za učešće u Konkursu. Ukoliko Učesnik nije u mogućnosti da bude u Beogradu u vreme održavanja prezentacija biće mu omogućeno da se u tom istom terminu održavanja prezentacija uključi putem video poziva i da na taj način predstavi svoje poslovanje. Za učešće u video pozivu potrebno je da Učesnik ima internet konekciju i pristup odgovarajućem besplatnom softveru (Skype) i da poznaje korišćenje datog softvera.

2.4. Nakon obavljenih razgovora opisanih u tački 2.3, Stručni žiri bira 20 Učesnika koji će učestvovati u polufinalu na kreativnim radionicama koje će biti organizovane u Beogradu, Nišu, Čačku i Novom Sadu u vremenu koje odredi Organizator konkursa. Učesnici koji prođu u ovu fazu Konkursa biće objavljeni na sajtu www.generator.rs. Ovim objavljivanjem, svi prijavljeni Učesnici konkursa smatraće se obaveštenim, da nisu prošli u sledeću fazu Konkursa. Organizator neće pojedinačno obaveštavati sve prijavljene Učesnike o statusu njihove prijave.

2.5. Učesnici koji su ušli u polufinale Konkursa (20 Učesnika) u obavezi su da prisustvuju radionicama u vremenu i na mestu koji odredi Organizator kao i da snime promotivni video spot u organizaciji Organizatora kojim će njihovo poslovanje biti predstavljeno na internet prezentaciji  www.generator.rs. Organizator će snositi troškove izrade video spota. Putne troškove dolaska na mesto radionica i snimanja snosi Učesnik. Ukoliko Učesnici nisu u mogućnosti da budu na kreativnim radionicama, Organizator zadržava pravo da ih isključi iz daljeg toka takmičenja i odredi drugog Učesnika prema mišljenju Stručnog žirija.

2.6. Učesnici koji budu predstavljeni promotivnim materijalom na internet prezentaciji  www.generator.rs, u trci su: za finale (10 Učesnika) gde dva Učesnika Konkursa osvajaju glavnu nagradu prema oceni stručnog žirija, a jedan Učesnik konkursa osvaja glavnu nagradu ukoliko dobije najveći broj glasova publike.

Za nagradu publike glasa javnost s tim da će uslovi glasanja i vremenski period glasanja biti objavljeni na internet prezentaciji www.generator.rs. Nagradu publike, digitalnu transformaciju poslovanja Učesnika detaljnije opisanu u tački 3, Organizator poklanja prijavljenom Učesniku koji dobije najveći broj glasova na internet prezentaciji www.generator.rs do isteka vremenskog perioda za glasanje.

2.7 Stručni žiri će od 20 Učesnika koji su ušli u polufinale napraviti selekciju od 10 učesnika koji su Finalisti Konkursa. Na završnom javnom događaju koji priređuje Organizator, otvorenom za partnere banke i medije, Finalisti Konkursa će predstaviti svoje  poslovanje i delatnost kojom se bave kao i razloge za digitalnu transformaciju u skladu sa pravilima predstavljanja koja će im biti unapred dostavljena od strane Organizatora. Nakon prezentacija Finalista Kokursa, Stručni žiri će prema svom nezavisnom mišljenju proglasiti 2 pobednika Konkursa koji dobijaju glavnu nagradu. Ovom prilikom biće javno proglašeni i dobitnici nagrade publike.

Na završnom javnom događaju biće pozvano i svih 20 Učesnika koji su ušli u fazu takmičenja opisanoj u tački 2.4. Svi oni, bilo lično, bilo preko njihovih izabranih predstavnika, su u obavezi da budu prisutni na završnom javnom događaju.

Ukoliko dobitnik bilo koje nagrade Konkursa ne prihvati nagradu iz bilo kog razloga odnosno ukoliko ne prisustvuje na završnom javnom događaju, Organizator ima pravo  da dodeli glavnu nagradu sledećem najboljem projektu prema mišljenju Stručnog žirija, odnosno nagradu publike sledeće rangiranom projektu prema glasovima publike.

2.8. Organizator ne preuzima odgovornost za odlaganje ili bilo koje druge probleme prilikom izbora Pobednika Konkursa. Odluka Stručnog žirija za izbor Pobednika Konkursa je konačna i isključuje mogućnost prigovora, rasprave ili prepiske sa Organizatorom od strane Učesnika, jer se Učesnik saglasio sa Uslovima konkursa prilikom podnošenja onlajn prijavnog formulara na internet prezentaciji www.generator.rs.

 1. NAGRADE

3.1. Organizator će pobednicima Konkursa obezbediti digitalnu transformaciju koja podrazumeva:

 • Konsultantsku podršku u transformaciji poslovanja korišćenjem digitalnih tehnologijaanalizu postojećeg stanja i set preporuka sa akcionim planom,
 • Implementaciju jedne od predloženih preporuka u vrednosti do 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja usluga izvođačima iz Tima digitalnih transformatora
 • Marketinški preobražaj i medijsku kampanju

 

Organizator će za ovu namenu angažovati Tim digitalnih transformatora sačinjen od lica koja su po mišljenju Organizatora lideri u oblasti inovativnog preduzetništva, digitalne transformacije i marketinga i komunikacija.

 

3.2. Svi polufinalisti Konkursa od Organizatora ostvaruju pravo na zaključenje sledećih Ugovora o održavanju i vođenju računa/paketa u zavisnosti od oblika organizovanja Učesnika sa Organizatorom kao poslovnom bankom bez naknade za period od jedne godine, i to:

Biznis prestiž paket – (Ugovor o otvaranju, vođenju i gašenju tekućeg računa pravnog lica/ preduzetnika – paket biznis prestiž i obavljanju platnih usluga)

3.3. Bilo koja od osvojenih nagrada na Konkursu nije prenosiva. Učesnici nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Uslovima konkursa. Nagrada se ne može zameniti za novac, bilo koje druge proizvode ili usluge. Pobednici su u obavezi da sarađuju sa timom transformatora koji će voditi proces digitalne transformacije pobednika – sa stručnjacima, partnerima i konsultantima angažovanim u ovom Konkursu od strane Organizatora, kako bi se stekli uslovi za isporuku nagrade opisane u tački 3 ovih Uslova konkursa. Organizator će blagovremeno obavestiti pobednike o načinu saradnje radi isporuke nagrade. Isporukom nagrade opisane u tački 3. prestaju sve obaveze Organizatora Konkursa prema dobitnicima.

 1. GARANCIJE

4.1. Prijavom na Konkurs Učesnik potvrđuje ispravnost informacija datih za potrebe prijave na ovaj Konkurs, kao i da ove informacije ne predstavljaju povredu autorskog prava ili bilo kojeg drugog prava trećeg lica. Time Učesnik oslobađa, pa se ne smatra niti se može smatrati, da je Organizator odgovoran niti je obavezan da naknadi bilo koje potraživanje (štetu) i/ili zahtev bilo kojem trećem licu, koji su u vezi i/ili proizlaze iz Organizatorove upotrebe prijave Učesnika u okviru Konkursa, uključujući između ostalog potraživanja vezana za povredu autorskog prava ili zaštićenog znaka, povredu privatnosti ili prava privatnosti, klevetu, povredu moralnih prava i bilo kakvih ostalih ličnih, odnosno vlasničkih prava trećih lica u bilo kojem smislu i u bilo čijoj sudskoj nadležnosti.

 1. DOZVOLA

5.1. Svih izabrani polufinalisti (20 Učesnika), prijavom na Konkurs saglasni su da učestvuju u promotivnim aktivnostima za vreme i posle Konkursa i da se Učesnik u takvim aktivnostima mogu promovisati prema razumnom zahtevu Organizatora i to širom sveta putem bilo kog medija, u bilo kom obliku, u bilo koju svrhu u neograničenom vremenskom periodu.

 1. PUBLICITET I ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

6.1. Prijavom na Konkurs Učesnici su saglasni da njihovi podaci o ličnosti budu obrađivani i prikupljani od strane Organizatora. Podaci o ličnosti Učesnika će biti obrađivani isključivo u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti, u svrhu sprovođenja Konkursa i u meri i za vreme koje je neophodno. Učesnici u svakom trenutku mogu zahtevati da im se omogući uvid u njihove podatke o ličnosti, kao i da zahtevaju njihovu dopunu, ispravku i brisanje odnosno mogu povući saglasnost za njihovu dalju obradu, slanjem takvog zahteva Organizatoru na adresu elektronske pošte generator.rs@socgen.com. Učesnik prihvata da korišćenje nekog od navedenih prava može imati za posledicu nemogućnost daljeg učestvovanja u Konkursu ili korišćenju nagrade. Učesnici pristaju na ustupanje svojih podataka o ličnosti pružaocima usluga i podizvođačima radi izvršenja zadataka za Organizatora u vezi s Konkursom. Učesnici će biti u potpunosti odgovorni za istinitost i tačnost informacija i podataka koje dostavljaju. U skladu s propisima koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti, Organizator može podatke Učesnika dostaviti članicama Societe Generale bankarske grupe.  Organizator se obavezuje da ispuni svoje obaveze kako bi podaci o ličnosti ostali poverljivi i svoju dužnost čuvanja podataka o ličnosti, kao i da će preuzeti potrebne mere u svrhu sprečavanja izmena, gubitaka ili neovlašćene obrade ili pristupa tim podacima, u svakom trenutku u skladu s dostupnom tehnologijom. Njihovi podaci o ličnosti neće biti podeljeni nijednoj organizaciji koja nije povezana s Organizatorom, te će isti biti sakupljeni, obrađivani, prosleđivani i čuvani na način propisan primenjivim propisima Republike Srbije koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti. Učesnici pristaju na objavu i korišćenje njihovog imena i mesta prebivališta za potrebe promocije Konkursa i objave u medijima od strane Organizatora, bez naknade. Nadalje, Učesnici pristaju da u slučaju osvajanja nagrade, Organizatoru dostave i dozvole korišćenje fotografija i video snimaka nastalih tokom realizacije Konkursa i nagrade, radi objave za javnost

6.2. Učesnici mogu uputiti bilo kakvo pitanje Organizatoru vezano za ovaj Konkurs na adresu elektronske pošte info@generator.rs ili putem kontakt forme na internet prezentaciji www.generator.rs.

6.3 Organizator ne snosi odgovornost ako Učesnik iz bilo kog razloga ne uspe da izvrši prijavu kako bi učestvovao u Konkursu.

6.4 Svi Učesnici su odgovorni za bilo kakve i sve troškove ili izdatke koje bi mogli prouzrokovati svojim učestvovanjem u Konkursu osim ukoliko nije drugačije navedeno u ovim Uslovima konkursa.

6.5. Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme i s vremena na vreme, bez ikakve odgovornosti, menja ili prekine, privremeno ili trajno, ovaj Konkurs, uz prethodno obaveštenje javnosti putem objave na internet prezentaciji  www.generator.rs.

6.6. Kako bi učestvovali u Konkursu, Učesnici jedino i samo prihvataju sve uslove i pravila Konkursa iz Uslova Konkursa i to u momentu podnošenja prijave na Konkurs.

 1. IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI

7.1. Organizator nije odgovoran za propust u ispunjavanju Uslova konkursa ako takav propust uzrokuje neka okolnost prouzrokovana višom silom. Takve okolnosti uključuju, između ostalog, teške vremenske uslove, požar, poplavu, rat, zemljotres, pobune, industrijski spor, terorizam, višu silu ili takve događaje koji utiču na Konkurs ili događaje koji, bez krivice bilo koje strane u Konkursu, onemogućavaju ili onesposobljavaju ostvarivanje zadovoljavajućeg izvršenja.

7.2. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu, gubitak ili povredu koju pretrpi Učesnik koji se prijavi na Konkurs ili kao rezultat prihvatanja ili učestvovanja u Konkursu.

7.3. Prijavom na Konkurs, Učesnik daje svoju saglasnost da Organizator nije niti se može smatrati odgovornim za bilo kakvo potraživanje trećih lica prema Učesniku ili bilo kakav osnov za pokretanje pravnog postupka protiv Učesnika, koji bi proizašli iz učestvovanja Učesnika u Konkursu, iz prispeća ili upotrebe nagrade.

 1. OPŠTE ODREDBE

8.1. Zbog vanrednih okolnosti koje su izvan njegove razumne kontrole i samo ako je to zbog okolnosti neizbežno, Organizator zadržava pravo da otkaže ili izmeni Konkurs i Uslove konkursa u bilo kojoj fazi, ali će uvek nastojati da minimizuje negativan učinak po Učesnika.

8.2. Imena preduzeća svih polufinalista i svih nagrađenih Učesnika biće dostupna na Internet prezentaciji Konkursa www.generator.rs posle njegovog završetka.

8.3. Na ovaj Konkurs se primenjuju zakoni Republike Srbije.